O Ośrodku

Partnerstwo na rzecz realizacji projektu

Projekt Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego (LGOWES) realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą następujące podmioty:
 • Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Legnicy – lider projektu
 • Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy – partner projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Dla kogo

Ze wsparcia mogą skorzystać:
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie subregionu legnicko-głogowskiego;
 • Podmioty Ekonomii Społecznej, NGO, instytucje wspierające ekonomię społeczną, przedsiębiorstwa społeczne, JST i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy wskazanych podmiotów, przedstawiciele nauki i biznesu, mający siedziby na obszarze subregionu legnicko-głogowskiego;
 • Społeczności lokalne z obszaru subregionu legnicko-głogowskiego.
 

Obszar realizacji projektu

OWES działa na terenie powiatu:
 • głogowskiego,
 • górowskiego,
 • legnickiego,
 • lubińskiego,
 • polkowickiego,
 • i miasta Legnicy