W tym miejscu znajdują się archiwalne wersje dokumentów, obowiązujących w trakcie realizacji projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (2016-2019). Poniższe dokumenty NIE OBOWIĄZUJĄ w projekcie „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” (2019-2022).

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 06.07.2018 r. DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA TUTAJ 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO POBRANIA TUTAJ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – KARTA ROZMOWY Z KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ DO POBRANIA TUTAJ

5. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego

Wykaz dokumentów dla nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego
6. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych
6.1 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
6.2 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
6.3 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
6.4 Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL

7. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym
7.1 Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS
7.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego
7.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
7.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
7.7 Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5.
7.8 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami

Wykaz dokumentów dla podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne
8.Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
8.1 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
8.2 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
8.3 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
8.4 Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – tylko w przypadku już działających podmiotów
8.5 Oświadczenie podmiotu, w którym osoba fizyczna zamierza podjąć zatrudnienie o otrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy  – tylko w przypadku już działających podmiotów
8.6 Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL
8.7 Oświadczenie w sprawie spełniania przesłanek ubiegania się o dofinansowanie (osobno dla każdej osoby, której dotyczy wniosek).

9. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
9.1 Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS
9.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego,
9.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
9.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
9.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
9.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
9.7 Bilans podmiotu (bilans otwarcia lub bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy)
9.8 Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5.
9.9 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

Wykaz dokumentów dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej)
10. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dla istniejących przedsiębiorstw społecznych finansowej
10.1 Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL
10.2 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
10.3 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
10.4 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
10.5 Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – tylko w przypadku już działających podmiotów
10.6 Oświadczenie podmiotu, w którym osoba fizyczna zamierza podjąć zatrudnienie o otrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy
10.7 Oświadczenie w sprawie spełniania przesłanek ubiegania się o dofinansowanie (osobno dla każdej osoby, której dotyczy wniosek).

11. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym
11.1 Kopia dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS,
11.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego (nie dotyczy zarejestrowanych spółdzielni socjalnych),
11.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
11.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
11.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
11.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
11.7 Oświadczenie o podziale procentowym zatrudnionych pracowników zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego
11.8 Bilans podmiotu (bilans otwarcia lub bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy)
11.9 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiębiorstwa społecznego
11.10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym wraz z wymaganymi załącznikami.

Ocena złożonych wniosków
12. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
12.1 Deklaracja bezstronności i poufności
12.2 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
12.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
12.4 Uzgodnione stanowisko w sprawie kwestii finansowych wniosku

Oświadczenia współmałżonków
13a Oświadczenie współmałżonka uczestnika/czki projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
13b Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie.
13c Oświadczenie beneficjenta pomocy/poręczyciela* o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
13d Oświadczenie współmałżonka beneficjenta pomocy/poręczyciela/współmałżonka poręczyciela w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie pomostowe (jedynie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych)
14. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

15. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
15.1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami,
15.2. Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS*
15.3. Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego*,
15.4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
15.5. Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy*,
15.6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT*,
15.7. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego*,
15.8. Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług LGOWES*.
15.9. Wzór zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków finansowego wsparcia pomostowego.
15.10. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON)

16. Wzór wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe.
16.1 Aneks do umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego na utrzymanie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
16.2. Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS
16.3. Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego,
16.4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
16.5. Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy,
16.6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
16.7. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego,
16.8. Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług LGOWES.
16.9 Wzór zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków finansowego wsparcia pomostowego – obowiązuje od 27.07.2018 r.
16.10. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON).

17. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON).

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

Oświadczenie ws. niezarejestrowania w KRS i innych ewidencjach

Oświadczenie ws. poinformowania o kryteriach kwalifikacji do projektu

Zestawienie towarów/usług zakupionych w ramach dofinansowaniawersja obowiązująca od 2 stycznia 2018 r.

Zestawienie towarów/usług zakupionych w ramach dofinansowania – wersja archiwalna do pobrania TUTAJ

ARCHIWALNE WERSJE DOKUMENTÓW:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący do 05.07.2018 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący do 08.05.2018 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący do 7.09.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący d0 20.07.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 15.05.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący do 14.05.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący od 5.01.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LGOWES obowiązujący do 4.01.2017 r. DO POBRANIA TUTAJ

16.9. Wzór zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków finansowego wsparcia pomostowego – obowiązywał do 26.07.2018 r.

Skip to content