Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, poniżej publikujemy dokumenty związane z realizacją wsparcia na ścieżce finansowej (związanej z przynawanym wsparciem dotacyjnym i pomostowym) oraz na ścieżce niefinansowej. Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia DOWES w Legnicy, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z p. Pauliną Piwowarczyk – Doradczynią ds. naboru (tel. 76 862 58 25, mail.: paulina@lsio.org.pl)

 

ŚCIEŻKA FINANSOWA PROJEKTU

 

REKRUTACJA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

 

 

WNIOSKI O DOTACJĘ/WSPARCIE POMOSTOWE:

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
wraz z następującymi załącznikami:

  1. Biznesplan zgodny ze wzorem Załącznika nr 1.
  2. Budżet zgodny ze wzorem Załącznika nr 2.
  3. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
  4. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – jeśli dotyczy.
  5. Oświadczenie o pomocy de minimis – jeśli dotyczy.
  6. Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej nie będącego przedsiębiorstwem społecznym, o przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne w celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy – jeśli dotyczy.
  7. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej dotyczące zatrudnienia osób na nowo utworzonych stanowiskach pracy – jeśli dotyczy.
  8. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz wiadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US) – jeśli dotyczy.
  9. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych.
  10. W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego na żądanie Realizatora – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność, itp.).

 

ŚCIEŻKA POZAFINANSOWA PROJEKTU:

WYKAZ MOŻLIWYCH USŁUG NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP UCZESTNIKÓW NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ PROJEKTU (Uwaga! Materiał ma charakter poglądowy)

 

 

 

 

WERSJE ARCHIWALNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy