Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, poniżej publikujemy dokumenty związane z realizacją wsparcia na ścieżce finansowej (związanej z przyznawanym wsparciem dotacyjnym i pomostowym) oraz na ścieżce niefinansowej. wszystkie osoby i podmioty zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia DOWES w Legnicy, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Pauliną Piwowarczyk – doradczynią ds. naboru (tel. 76 721 06 60, e-mail: paulina@lsio.org.pl lub lsio@lsio.org.pl).


ŚCIEŻKA FINANSOWA PROJEKTU

REKRUTACJA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 17.03.2021 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 09.03.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 09.03.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

WNIOSEK O DOTACJĘ/WSPARCIE POMOSTOWE:

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WRAZ Z NASTĘPUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. BIZNESPLAN ZGODNY ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKA NR 1
 2. BUDŻET GODNY ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKA NR 2
 3. OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014-2020
 4. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO – JEŚLI DOTYCZY
 5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – JEŚLI DOTYCZY
 6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W CELU UZYSKANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 7. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA NOWO UTWORZONYCH STANOWISKACH PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OSTATNI ZAMKNIĘTY ROK OBROTOWY (W PRZYPADKU, GDY PODMIOT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIE SPORZĄDZIŁ SPRAWOZDANIA – DOKUMENTACJA FINANSOWA ZA OKRES OD DNIA POWSTANIA TEGO PODMIOTU) ORAZ OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS) I PODATKOWYMI (US) – JEŚLI DOTYCZY
 9. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ ZAKAZU DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 10. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA ŻĄDANIE REALIZATORA – DOKUMENTY I DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALEM, ZEZWOLENIAMI, POZWOLENIAMI I KONCESJAMI NA DZIAŁALNOŚĆ, ITP.)
 11. OŚWIADCZENIE DOT. DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z DOFINANSOWANIA
 12. WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

DOKUMENTY/ZAŁĄCZNIKI DOT. UMOWY O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

UMOWA O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) 

 1. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE WRAZ Z NIP ORAZ REGON
 2. AKTUALNY STATUT/UMOWA SPÓŁKI
 3. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
 4. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ. 311 Z PÓŹN. ZM.)
 5. KSEROKOPIA UMOWY NA PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO/POTWIERDZENIE PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA DOTACJA
 6. PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISANIA UMOWY – JEŚLI DOTYCZY
 7. OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014-2020, WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM PUP DOT. REJESTRACJI OSOBY BEZROBOTNEJ NA DZIEŃ PODPISANIA UMÓW O WSPARCIE FINANSOWE I O WSPARCIE POMOSTOWE
 8. OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS), PODATKOWYMI (US)
 9. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA ŻĄDANIE REALIZATORA – DOKUMENTY I DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALEM, ZEZWOLENIAMI, POZWOLENIAMI I KONCESJAMI NA DZIAŁALNOŚĆ, ITP.) – NIE DOTYCZY
 10. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/DĄŻENIU DO SPEŁNIENIA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

DODATKOWE DOKUMENTY:

 1. WEKSEL IN BLANCO
 2. DEKLARACJA WEKSLOWA
 3. OŚWIADCZENIE PS O WZROŚCIE LICZBY MIEJSC PRACY NETTO W PS

DOKUMENTY/ZAŁĄCZNIKI DOT. UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ.311 Z PÓŹN. ZM.)
 2. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
 3. ODPIS Z KRS BĄDŹ INNEGO REJESTRU – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE WRAZ Z NIP ORAZ REGON
 4. ZGŁOSZENIE DO ZUS (NP. ZUS ZUA, ZUS ZPA)
 5. KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UMOWY O PRACĘ LUB SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A BENEFICJENTEM POMOCY
 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/DĄŻENIU DO SPEŁNIENIA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

DODATKOWE DOKUMENTY:

 1. WEKSEL IN BLANCO
 2. DEKLARACJA WEKSLOWA
 3. INSTRUKCJA ROZLICZANIA WYDATKÓW (UMOWA POMOSTOWA)
 4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW_ROZLICZENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 5. OŚWIADCZENIE O NIEFINANSOWANIU TYCH SAMYCH WYDATKÓW (UMOWA POMOSTOWA)

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – obowiązujący od 01.09.2021 r.

1. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US) – obowiązuje od 01.09.2021 r.
2. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych – obowiązujący od 01.09.2021 r.
3. Oświadczenie o pomocy de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.
4. Kopia umowy świadczącej o kontynuacji zatrudnienia w jego strukturach Uczestnika Projektu, na którego przedsiębiorstwo społeczne wnioskuje o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach niniejszego wniosku.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.

UMOWA O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – obowiązująca od 01.09.2021 r.

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.
2. Oświadczenie o pomocy de minimis – obowiązujące od 01.09.2021 r.
3. Wzór zestawienia i instrukcja rozliczania wydatków oraz oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł – obowiązujące od 01.09.2021 r.
4. Odpis z KRS bądź innego rejestru.
5. Zgłoszenie do ZUS (np. ZUS ZUA, ZUS ZPA) – jeśli dotyczy.
6. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem Pomocy lub w przypadku kontynuacji zatrudnienia – oświadczenie PS o kontynuacji zatrudnienia.
7. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego – obowiązujące od 01.09.2021 r.

 

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW:

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

 1. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 2. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 4. DEKLARACJA POUFNOŚCI

ŚCIEŻKA POZAFINANSOWA PROJEKTU:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZA ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020 R.

WYKAZ MOŻLIWYCH USŁUG NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP UCZESTNIKÓW NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ PROJEKTU (Uwaga! Materiał ma charakter poglądowy)

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ. 311 Z PÓŹN. ZM.)

WERSJE ARCHIWALNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 03.03.2020 R.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
– WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS) I PODATKOWYMI (US) – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZWŁASZCZA Z FUNDUSZU PRACY, PFRON ORAZ ŚRODKÓW OFEROWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, NA POKRYCIE TYCH SAMYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM MIEJSCA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM, NA KTÓRE UDZIELANA JEST POMOC DE MINIMIS W RAMACH NINIEJSZEGO WNIOSKU – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – obowiązujący do 31.08.2021 r.
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS WEDŁUG AKTUALNEGO WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ. 311 Z PÓŹN. ZM.) – obowiązujący do 31.08.2021 r.
UMOWA O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – obowiązująca do 31.08.2021 r.
– FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ.311 Z PÓŹN. ZM.) – obowiązujące do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – obowiązujące do 31.08.2021 r.
WZÓR ZESTAWIENIA I INSTRUKCJA ROZLICZANIA WYDATKÓW.  ORAZ OŚWIADCZENIE O NIEFINANSOWANIU WYDATKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ – obowiązujące do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE PS O KONTYNUACJI ZATRUDNIENIA.
OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO – obowiązujące do 31.08.2021 r.

Skip to content