Dokumenty do pobrania:

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. „OWES DLA SUBREGIONU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”, PONIŻEJ PUBLIKUJEMY DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPARCIA NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (ZWIĄZANEJ Z PRZYNAWANYM WSPARCIEM DOTACYJNYM I POMOSTOWYM) ORAZ NA ŚCIEŻCE NIEFINANSOWEJ. WSZYSTKIE OSOBY I PODMIOTY ZAINTERESOWANE SKORZYSTANIEM ZE WSPARCIA DOWES W LEGNICY, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ICH TREŚCIĄ.

W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE, PROSIMY O KONTAKT Z P. PAULINĄ PIWOWARCZYK – DORADCZYNIĄ DS. NABORU (TEL. 76 862 58 25, MAIL.: PAULINA@LSIO.ORG.PL)

 

 

ŚCIEŻKA FINANSOWA PROJEKTU

 

REKRUTACJA:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

 

 

WNIOSKI O DOTACJĘ/WSPARCIE POMOSTOWE:

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WRAZ Z NASTĘPUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. BIZNESPLAN ZGODNY ZE WZOREM ZAŁACZNIKA NR 1
 2. BUDŻET GODNY ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKA NR 2
 3. OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014-2020
 4. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO – JEŚLI DOTYCZY
 5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – JEŚLI DOTYCZY
 6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W CELU UZYSKANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 7. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA NOWO UTWORZONYCH STANOWISKACH PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OSTATNI ZAMKNIĘTY ROK OBROTOWY (W PRZYPADKU, GDY PODMIOT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIE SPORZĄDZIŁ SPRAWOZDANIA – DOKUMENTACJA FINANSOWA ZA OKRES OD DNIA POWSTANIA TEGO PODMIOTU) ORAZ OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS) I PODATKOWYMI (US) – JEŚLI DOTYCZY
 9. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ ZAKAZU DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 10. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA ŻĄDANIE REALIZATORA – DOKUMENTY I DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALEM, ZEZWOLENIAMI, POZWOLENIAMI I KONCESJAMI NA DZIAŁALNOŚĆ, ITP.)

 

 

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW:

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

 1. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 2. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 4. DEKLARACJA POUFNOŚCI

 

 

ŚCIEŻKA POZAFINANSOWA PROJEKTU:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZA ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.

WYKAZ MOŻLIWYCH USŁUG NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP UCZESTNIKÓW NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ PROJEKTU (Uwaga! Materiał ma charakter poglądowy)

 

 

WERSJE ARCHIWALNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy