Szkolenia

Szkolenia realizowane w ramach OWES służą:

  • podniesieniu kompetencji, umiejętności i kwalifikacji wśród osób tworzących przedsiębiorstwa społeczne,
  • wzmocnieniu istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Szkolenia dla przedsiębiorstw społecznych:

  • Szkolenia dotyczące ekonomii społecznej – ekonomia społeczna jako pomysł na własną działalność, źródła finansowania, działalność społeczna, aspekty formalno-prawne działalności społecznej.
  • Szkolenia podnoszące umiejętności i kompetencje – zakres tematyczny i rodzaj wsparcia zależny od indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb uczestników.

Szkolenia dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

  • Szkolenia jednodniowe mające na celu wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie tworzenia nowych usług, produktów, nowych obszarów działań oraz wzmocnienia kompetencji kadry zarządzającej. Tematyka szkoleń uzależniona od potrzeb odbiorców dotyczy m.in. aspektów formalno-prawnych, otoczenia NGO, nisz rynkowych, zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, planowania, elastycznych form zatrudnienia kobiet itp.

Szkolenia w ramach OWES prowadzone są w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: studium przypadku, burza mózgów, ćwiczenia, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, symulacje itp.

Uczestnicy szkoleń otrzymują: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, certyfikaty, przerwy kawowe, lunch.

Skip to content