Wsparcie finansowe (dotacja)

OWES, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji zarówno nowopowstałych, jak i istniejących przedsiębiorstw społecznych, po ocenie przez Komisję Oceny Wniosków, udziela wsparcia finansowego w formie dotacji na utworzenie stanowiska pracy – w wysokości 21 020 zł. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 210 200 zł (dla maksymalnie 10 miejsc pracy łącznie).
21020

Dotacja na utworzenie jednego stanowiska pracy


210200

Maksymalna dotacja na stworzenie miejsc pracy dla jednego podmiotu


Dodatkowo zakłada się przyznanie wsparcia pomostowego w formie merytorycznej (np. doradztwo, szkolenia) i finansowej (maks. 1750 zł na każde utworzone stanowisko pracy), na rzecz sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania. Wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie wniosku podlegającego ocenie przez Komisję Oceny Wniosków
1750

Maksymalna kwota miesięcznego wsparcia pomostowego na jedno miejsce pracy


17500

Maksymalna kwota miesięcznego wsparcia pomostowego dla jednego podmiotu


W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczącej jakości udzielonego wsparcia.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy