Twoja organizacja potrzebuje środków finansowych na rozwój, dodatkowe inwestycje, nowy sprzęt lub masz inne potrzeby? Możesz skorzystać z pożyczek (w części umarzalnych) dla podmiotów ekonomii społecznej.

Potrzebujesz wsparcia w ubieganiu się o zwrotne instrumenty finansowe?

Zadzwoń – 76 862 58 25 lub napisz do nas – lsio@lsio.org.pl – doradcy DOWES w Legnicy pomogą Ci m.in. w przygotowaniu wniosku, przeprowadzeniu analizy potrzeb finansowych.

Pożyczka płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej TISE

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POŻYCZKĘ?
– przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne
– podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: CIS, ZAZ, WTZ
– organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych

NA CO POŻYCZKA?
– wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności Pożyczkobiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej
– Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty itp., koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia.
– pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy
– z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT

KWOTA POŻYCZKI
– do wysokości 25% wartości rocznego obrotu za 2019 rok z działalności gospodarczej i/lub odpłatnej, i nie więcej niż 100 tys. zł

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.
Możliwość umorzenia części pożyczki.

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE ES POWER

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POŻYCZKĘ:
– mikro, małe i średnie podmioty ekonomii społecznej (zatrudniającym do 250 osób):  spółdzielniom socjalnym, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych, kościelnym osobom prawnym, spółkom non-profit, podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS),  Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).
start’up społeczny – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej – (Pożyczka na start), jak i podmiotom ekonomii społecznej działającym na rynku dłużej niż rok – (Pożyczka na rozwój).

NA CO POŻYCZKA?
– na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
– zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
– bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
– tworzenie nowych miejsc pracy;
wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki.
Oprocentowanie – dla pożyczki do kwoty 100 tys. zł  oprocentowanie wynosi 0,11 % w skali roku.

Social Venture Capital

Pożyczka TISE – EASI na rozwój przedsiębiorstw społecznych

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O POŻYCZKĘ?
Przedsiębiorstwo społeczne spełniające następujące kryteria:
– prowadzi działalność gospodarczą lub działalność odpłatną pożytku publicznego;
– ma jako podstawowy cel osiągniecie mierzalnej, pozytywnej zmiany społecznej, przed celami związanymi z dążeniem do osiągnięcia zysku – oferuje produkty i usługi przynoszące korzyść społeczną lub prowadzi działalność w sposób ukierunkowany na realizację celu społecznego;
– jest przedsiębiorstwem, w którym zysk przeznaczony jest na realizacje celów społecznych oraz gdzie mają zastosowanie zasady ograniczające podział zysku;
– jest przedsiębiorstwem, którego obroty lub suma bilansowa nie przekraczają równowartości 30 mln EUR

NA CO POŻYCZKA?
finansowanie działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego, w szczególności:
– zakupu aktywów trwałych – nieruchomości, urządzeń, maszyn;
inwestycji w swoje środki trwałe (podniesienie wartości aktywów własnych organizacji), wsparcie działalności bieżącej, np. przeprowadzenia remontu, adaptacji;
utworzenie nowych miejsc pracy.

KWOTA POŻYCZKI?
– od 40 000 PLN do 1 400 000 PLN

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

WARUNKI POŻYCZKI
– maksymalna jednostkowa wartość pożyczki — do wysokości 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł
– minimalny okres prowadzenia działalności 12 miesięcy i zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy
miesięczna forma spłaty, z możliwością spłaty w formie rat kwartalnych
oprocentowanie wynosi 0,055% w skali roku (połowa stopy redyskonta weksli NBP)
– okres spłaty dla pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2021 r.: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 lipca 2021 r.: 36 miesięcy,
– karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2021 r.: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 lipca 2021 r.: do 6 miesięcy,
– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
– minimum formalności,
– krótki czas rozpatrzenia wniosku

WARUNKI CZĘŚCIOWEGO UMORZENIA SPŁATY KAPITAŁU:
– warunek zmniejszenia przychodów PES – warunek ten liczony jest poprzez porównanie dwóch wybranych, następujących po sobie miesięcy, z okresu od 1.01.2020 r. do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o umorzenie, do odpowiadających im miesięcy z 2019 roku. Dla przykładu: przychody z 03-04.2020 roku, porównujemy do przychodów z 03-04.2019 roku,
– utrzymanie miejsc pracy – miejsce/a pracy należy utrzymać przez 10 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki płynnościowej, a w przypadku udzielonych już pożyczek od daty aneksowania umowy pożyczki. Liczba etatów do utrzymania liczona jest wg stanu na 2 miesiące przed złożeniem wniosku o udzielenie/umorzenie pożyczki na podstawie oświadczenia PES.

Zwrotne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej – prezentacja TISE

Skip to content