Wsparcie finansowe

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJA)

OWES, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji zarówno nowopowstałych, jak i istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, po ocenie przez Komisję Oceny Wniosków, udziela wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji na utworzenie stanowiska pracy – w wysokości 21 020,00 zł. Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 210 200,00 zł (dla maksymalnie 10 miejsc pracy łącznie).

PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

Dodatkowo zakłada się przyznanie wsparcia pomostowego w formie merytorycznej (np. doradztwo, szkolenia) i finansowej (maks. 2350,00 zł na każde utworzone stanowisko pracy – maksymalna kwota miesięcznego wsparcia pomostowego dla jednego podmiotu to 23500,00 zł, na rzecz sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania. Wsparcie pomostowe udzielane jest na podstawie wniosku podlegającego ocenie przez Komisję Oceny Wniosków.

W celu ciągłego doskonalenia standardów świadczonych przez nas usług istnieje możliwość złożenia skargi/zażalenia lub pochwały dotyczącej jakości udzielonego wsparcia.

Skip to content