Dokumenty do pobrania:

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”, poniżej publikujemy dokumenty związane z realizacją wsparcia na ścieżce finansowej (związanej z przyznawanym wsparciem dotacyjnym i pomostowym) oraz na ścieżce niefinansowej. wszystkie osoby i podmioty zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia DOWES w Legnicy, prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z Pauliną Piwowarczyk – doradczynią ds. naboru (tel. 76 721 06 60, e-mail: paulina@lsio.org.pl lub lsio@lsio.org.pl).

 

ŚCIEŻKA POZAFINANSOWA PROJEKTU:

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach poza ścieżką finansową projektu
– Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu na ścieżce pozafinansowej (WORD)
– Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu na ścieżce pozafinansowej (PDF)
– Wykaz możliwych usług na rzecz poszczególnych grup uczestników na ścieżce pozafinansowej projektu (Uwaga! Materiał ma charakter poglądowy)
– Umowa szkoleniowo-doradcza
– Oświadczenie o pomocy de minimis
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia rady ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (dz. u. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.)


ŚCIEŻKA FINANSOWA PROJEKTU

REKRUTACJA:
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 17.03.2021 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 09.03.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 09.03.2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.

WNIOSEK O DOTACJĘ/WSPARCIE POMOSTOWE:

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WRAZ Z NASTĘPUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. BIZNESPLAN ZGODNY ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKA NR 1
 2. BUDŻET GODNY ZE WZOREM ZAŁĄCZNIKA NR 2
 3. OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014-2020
 4. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO – JEŚLI DOTYCZY
 5. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – JEŚLI DOTYCZY
 6. OŚWIADCZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ NIE BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM O PRZEKSZTAŁCENIU SIĘ W PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE W CELU UZYSKANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 7. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO/PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA NOWO UTWORZONYCH STANOWISKACH PRACY – JEŚLI DOTYCZY
 8. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OSTATNI ZAMKNIĘTY ROK OBROTOWY (W PRZYPADKU, GDY PODMIOT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIE SPORZĄDZIŁ SPRAWOZDANIA – DOKUMENTACJA FINANSOWA ZA OKRES OD DNIA POWSTANIA TEGO PODMIOTU) ORAZ OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS) I PODATKOWYMI (US) – JEŚLI DOTYCZY
 9. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ ZAKAZU DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 10. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA ŻĄDANIE REALIZATORA – DOKUMENTY I DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALEM, ZEZWOLENIAMI, POZWOLENIAMI I KONCESJAMI NA DZIAŁALNOŚĆ, ITP.)
 11. OŚWIADCZENIE DOT. DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z DOFINANSOWANIA
 12. WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

DOKUMENTY/ZAŁĄCZNIKI DOT. UMOWY O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

UMOWA O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) 

 1. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE WRAZ Z NIP ORAZ REGON
 2. AKTUALNY STATUT/UMOWA SPÓŁKI
 3. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
 4. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ. 311 Z PÓŹN. ZM.)
 5. KSEROKOPIA UMOWY NA PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO/POTWIERDZENIE PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZELANA DOTACJA
 6. PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISANIA UMOWY – JEŚLI DOTYCZY
 7. OŚWIADCZENIE OSOBY, KTÓRA ZOSTANIE ZATRUDNIONA NA NOWO UTWORZONYM STANOWISKU PRACY, W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZESŁANEK, O KTÓRYCH MOWA W WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I ZWALCZANIA UBÓSTWA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO NA LATA 2014-2020, WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM PUP DOT. REJESTRACJI OSOBY BEZROBOTNEJ NA DZIEŃ PODPISANIA UMÓW O WSPARCIE FINANSOWE I O WSPARCIE POMOSTOWE
 8. OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS), PODATKOWYMI (US)
 9. W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH SPECYFIKĄ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO NA ŻĄDANIE REALIZATORA – DOKUMENTY I DODATKOWE WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ (W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z LOKALEM, ZEZWOLENIAMI, POZWOLENIAMI I KONCESJAMI NA DZIAŁALNOŚĆ, ITP.) – NIE DOTYCZY
 10. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/DĄŻENIU DO SPEŁNIENIA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

DODATKOWE DOKUMENTY:

 1. WEKSEL IN BLANCO
 2. DEKLARACJA WEKSLOWA
 3. OŚWIADCZENIE PS O WZROŚCIE LICZBY MIEJSC PRACY NETTO W PS

DOKUMENTY/ZAŁĄCZNIKI DOT. UMOWY O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ.311 Z PÓŹN. ZM.)
 2. OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
 3. ODPIS Z KRS BĄDŹ INNEGO REJESTRU – DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY REJESTRACJĘ PODMIOTU W REJESTRZE WRAZ Z NIP ORAZ REGON
 4. ZGŁOSZENIE DO ZUS (NP. ZUS ZUA, ZUS ZPA)
 5. KOPIA POTWIERDZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM UMOWY O PRACĘ LUB SPÓŁDZIELCZEJ UMOWY O PRACĘ LUB UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A BENEFICJENTEM POMOCY
 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU/DĄŻENIU DO SPEŁNIENIA DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

DODATKOWE DOKUMENTY:

 1. WEKSEL IN BLANCO
 2. DEKLARACJA WEKSLOWA
 3. INSTRUKCJA ROZLICZANIA WYDATKÓW (UMOWA POMOSTOWA)
 4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW_ROZLICZENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 5. OŚWIADCZENIE O NIEFINANSOWANIU TYCH SAMYCH WYDATKÓW (UMOWA POMOSTOWA)

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Wniosek o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – obowiązujący od 01.09.2021 r.

1. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US) – obowiązuje od 01.09.2021 r.
2. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych – obowiązujący od 01.09.2021 r.
3. Oświadczenie o pomocy de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.
4. Kopia umowy świadczącej o kontynuacji zatrudnienia w jego strukturach Uczestnika Projektu, na którego przedsiębiorstwo społeczne wnioskuje o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach niniejszego wniosku.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.

UMOWA O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Umowa o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego – obowiązująca od 01.09.2021 r.

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – obowiązujący od 01.09.2021 r.
2. Oświadczenie o pomocy de minimis – obowiązujące od 01.09.2021 r.
3. Wzór zestawienia i instrukcja rozliczania wydatków oraz oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł – obowiązujące od 01.09.2021 r.
4. Odpis z KRS bądź innego rejestru.
5. Zgłoszenie do ZUS (np. ZUS ZUA, ZUS ZPA) – jeśli dotyczy.
6. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Beneficjentem Pomocy lub w przypadku kontynuacji zatrudnienia – oświadczenie PS o kontynuacji zatrudnienia.
7. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego – obowiązujące od 01.09.2021 r.

 

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW:

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

 1. KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 2. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 3. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
 4. DEKLARACJA POUFNOŚCI

 

WERSJE ARCHIWALNE
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 03.03.2020 R.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R.
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH ZE ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 25.10.2019 R. DO 04.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE FINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 05.12.2019 R.
ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH UTWORZENIEM MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCY DO 24.10.2019 R.
– WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI PUBLICZNOPRAWNYMI, TJ. OPŁATAMI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (ZUS) I PODATKOWYMI (US) – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZWŁASZCZA Z FUNDUSZU PRACY, PFRON ORAZ ŚRODKÓW OFEROWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, NA POKRYCIE TYCH SAMYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTWORZENIEM MIEJSCA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM, NA KTÓRE UDZIELANA JEST POMOC DE MINIMIS W RAMACH NINIEJSZEGO WNIOSKU – obowiązujący do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – obowiązujący do 31.08.2021 r.
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS WEDŁUG AKTUALNEGO WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ. 311 Z PÓŹN. ZM.) – obowiązujący do 31.08.2021 r.
UMOWA O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – obowiązująca do 31.08.2021 r.
– FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS, WEDŁUG WZORU STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2010 R. W SPRAWIE ZAKRESU INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS (DZ. U. Z 2010 R. NR 53 POZ.311 Z PÓŹN. ZM.) – obowiązujące do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – obowiązujące do 31.08.2021 r.
WZÓR ZESTAWIENIA I INSTRUKCJA ROZLICZANIA WYDATKÓW.  ORAZ OŚWIADCZENIE O NIEFINANSOWANIU WYDATKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ – obowiązujące do 31.08.2021 r.
– OŚWIADCZENIE PS O KONTYNUACJI ZATRUDNIENIA.
OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO – obowiązujące do 31.08.2021 r.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach poza ścieżką finansową projektu – wersja archiwalna 04.2022
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w działaniach poza ścieżką finansową projektu – wersja archiwalna 09.2021
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH POZA ŚCIEŻKĄ FINANSOWĄ PROJEKTU – obowiązujący do 31.08.2021 r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (WORD) OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NA ŚCIEŻCE POZAFINANSOWEJ (PDF) OBOWIĄZUJĄCY OD 21.10.2020 R.
UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA – wersja archiwalna
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – wersja archiwalna

Skip to content