Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”
13 marca 2023

Zakończenie realizacji projektu w ramach RPO WD 2014-2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż realizacja projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki Społecznej, zakończyła się z dniem 31.10.2023 roku.

Informacje dotyczące nowego projektu „OWES dla subregionu legnicko – głogowskiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 7.5 Aktywna integracja, Typ 7.5.C Projekty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o nr FEDS.07.05-IP.02-0001/23 realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem  Rozwoju Regionalnego, realizowanego w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. znajdują się na stronie www.lsio.org.pl w zakładce „Nasze działania”.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy
Zespół OWES

 

 

Skip to content