e-Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
27 marca 2019
Rozpoczęcie rekrutacji na ścieżkę finansową projektu „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”
2 września 2019

Nowy OWES!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu legnicko-głogowskiego oferuje wszechstronne wsparcie dla sektora ekonomii społecznej. Ośrodek świadczy kompleksowe usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i reintegracyjne, zarówno dla istniejących, jak i nowopowstałych podmiotów ekonomii społecznej, a także wsparcie finansowe z przeznaczeniem na rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Celem naszego działania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Koncentrujemy się na zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie. Pomagamy tworzyć podmioty ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwa społeczne, które nie są nastawione tylko na zysk, ale uwzględniają potrzeby lokalnych społeczności. Wspieramy podmioty ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne) tworzące miejsca pracy i przekształcające się w przedsiębiorstwa społeczne i zatrudniające osoby zagrożone wykluczeniem. Aktywizujemy lokalne społeczności poprzez zawiązywanie porozumień i partnerstw mających na celu wzmocnienie potencjału i efektywne jego wykorzystanie. Wszystkie działania są bezpłatne i realizowane na obszarze powiatu głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego oraz miasta Legnica i kierowane w szczególności do: 1. Podmiotów Ekonomii Społecznej, tj.:
 • przedsiębiorstw społecznych, w tym spółdzielni socjalnych, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
 • podmiotów reintegracyjnych* realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej
 • organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, Kół Gospodyń Wiejskich) lub podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub spółek non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 tejże ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%.
 • spółdzielnie, które celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 – Prawo Spółdzielcze.
2. Osoby fizyczne oraz grupy nieformalne:
 • osoby fizyczne; społeczności lokalne (grupa docelowa działań animacyjnych);
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak również osoby z zaburzeniami psychicznymi.
3. Instytucji wspierających Ekonomię Społeczną, tj. ▪ Powiatowe Urzędy Pracy Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz inne instytucje rynku pracy i pomocy oraz integracji społecznej jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy tychże podmiotów przedstawiciele nauki i biznesu. Do głównych zadań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie legnicko – głogowskim należy:
 • wsparcie finansowe w formie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych minimum na ¼ etatu tj.
dotacja na utworzenie jednego stanowiska pracy: 21 020,00 zł/ miejsce pracy – maksymalna kwota dotacji dla 1 podmiotu:  210 200,00 zł ( tj. przedsiębiorstwo w ramach dotacji może stworzyć max. 10 stanowisk pracy) – wsparcie pomostowe na okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy: 1750 zł/miesięcznie/osoba
 • pomoc w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. non-profit, organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń, oraz ekonomizacja już istniejących podmiotów (wprowadzenie w organizacji działalności odpłatnej lub gospodarczej);
 • świadczenie usług doradczych (indywidualnych i grupowych) m.in. w zakresie prawnym, biznesowym, księgowo-podatkowym, marketingowym;
 • świadczenie usług szkoleniowych, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • świadczenie usług wspierających rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej);
 • świadczenie usług animacyjnych i edukacyjnych;
 • świadczenie usług reintegracji społeczno – zawodowej dla pracowników przedsiębiorstw społecznych;
 • promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze.
Rekrutacja do projektu jest ciągła. Projekt OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 – 31.12.2022 Wartość Projektu: 7 473 494,60 zł, w tym wartość dofinansowania projektu z UE: 7 185 674,60 zł Projekt realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego. KONTAKT DO OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE LEGNICKO – GŁOGOWSKIM: LIDER: Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ul. Kościuszki 25/1/, 59-220 Legnica, tel./fax: 76 862 58 25, lsio@lsio.org.pl PARTNER: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Długa 6, 58-100 Świdnica, tel. 74 660 64 89, www.sirr.pl
Skip to content