Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”
9 grudnia 2016

Skorzystaj z pożyczki w ramach JEREMIE

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. działa jako Pośrednik Finansowy na podstawie Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna nr 2.7/2014/DFP/10/227 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w dniu 25.03.2015r.

Pożyczki są udzielane w ramach Inicjatywy Jeremie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych ARR ARLEG S.A.

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy. Inicjatywa zapewnia dostęp do finansowania działalności gospodarczej na warunkach korzystniejszych niż w instytucjach komercyjnych.

Preferencyjne pożyczki na rozwój Twojej firmy:

0% – prowizja

2% – oprocentowanie  od 2% (pomoc publiczna)

10% – minimalna wielkość wkładu własnego

6 miesięcy  – maksymalny okres karencji

60 miesięcy – maksymalny okres spłaty pożyczki

100 000,00 PLN – maksymalna kwota pożyczki

Maksymalna wartość pożyczek udzielanych jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 200.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że jednostkowe pożyczki nie mogą być udzielane w odstępach krótszych niż trzy miesiące.

Udzielane pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorców, w tym w szczególności na:

  • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe zgodnie z zapisami pkt 3.2.6-3.2.8. zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014/05 z dnia 8 lutego 2012 r.

 

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

  1. refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów,
  2. spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
  3. współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

O udzielenie pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy spełniać łącznie następujące kryteria:

a) nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),

b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

c) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014,

d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego,

e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji nie podlegają takiemu wykluczeniu,

f)  nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis),

g)  nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunki udzielania pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego:


  1.  na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowi pomoc publiczną de minimis, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Nr 1407/2013 oraz  Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2011 nr 245, poz. 1461).
  2. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy na warunkach rynkowych bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6), oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka,

 

Pożyczki będą udzielane po ustanowieniu zabezpieczeń.

Wnioskodawca składa wniosek o pożyczkę w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, lub w oddziale w Głogowie wraz  z wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów do pobrania: arleg.eu/fundusz-jeremie/

Skip to content