Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich
25 sierpnia 2022
Pożyczki dla PES – Na START i na ROZWÓJ – zaproszenie na webinar
29 sierpnia 2022

Startuje konkurs Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – edycja 2022!

Rozpoczął się nabór ofert w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 – edycja 2022.

👉Termin składania ofert: do 15.09.2022 do godz. 16.00
👉Realizacja projektów: od 01.08.2022 do 31.12.2023
👉Maksymalna wysokość dotacji:
– w Priorytetach 1, 2 i 3 do 200 000 tys. zł w 2022 roku oraz do 300 000 tys. zł w 2023 roku.
– w Priorytecie 4 do 300 000 tyś. zł w 2022 roku oraz do 500 000 tyś. zł w 2023 roku.
👉wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane

Można otrzymać środki w ramach 4 Priorytetów:
✅ Priorytet 1. Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług
✅ Priorytet 2. Wsparcie realizacji usług poradniczych
✅ Priorytet 3. Edukacja – upowszechnienie – integracja
✅Priorytet 4. Regranting

Wspierane będzie świadczenie usług poradniczych w następujących obszarach:
✅Poradnictwo prawne;
✅Poradnictwo obywatelskie;
✅Poradnictwo psychologiczne;
✅Poradnictwo rodzinno-pedagogiczne;
✅Poradnictwo konsumenckie;
✅Poradnictwo zawodowe.

Kto może ubiegać się o dotację?
✅organizacje pozarządowe tj. stowarzyszenia i fundacje
✅spółdzielnie socjalne
✅ochotnicze straże pożarne
✅koła gospodyń wiejskich
✅stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
✅spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
✅osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Więcej informacji oraz regulamin naboru znajduję się pod linkiem:
https://niw.gov.pl/program-wspierania-rozwoju-organizacji-poradniczych-na-lata-2022-2033-edycja-2022-startuje-konkurs

Skip to content