WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19.
9 kwietnia 2020
Wyniki rekrutacji uczestników projektu – runda nr IX/2020/KR
19 maja 2020

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr III/2020

Szanowni Państwo,

w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego oraz wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego nr III/2020.

Nabór rozpocznie się w dniu 04.05.2020 r. i potrwa do dnia 19.05.2020 r. do godz. 16:00.

Wniosek wraz z załącznikami, w formie papierowej, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera (Uwaga! liczy się data wpływu do biura projektu) w biurze projektu:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica

Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-16:00.

Uwaga!
W związku ze stanem epidemii, dopuszczalną formą dostarczenia wniosku wraz z załącznikami, jest skan właściwie podpisanych oryginałów/kopii adekwatnych dokumentów, przesłany w czasie naboru wniosków, na adres mail: lsio@lsio.org.pl, a następnie dostarczenie oryginału dokumentów drogą pocztową (nawet po zakończeniu naboru). Decyzja KOW o dofinansowaniu/niedofinansowaniu wniosku nastąpi nie wcześniej, niż do Biura projektu dotrą oryginały ww. dokumentów.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 76 862 58 25 lub e-mail: lsio@lsio.org.pl.

Poniżej publikujemy dokumenty związane z naborem wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego (są one również dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”):

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
wraz z następującymi załącznikami:

 1. Biznesplan zgodny ze wzorem Załącznika nr 1.
 2. Budżet zgodny ze wzorem Załącznika nr 2.
 3. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 4. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – jeśli dotyczy.
 5. Oświadczenie o pomocy de minimis – jeśli dotyczy.
 6. Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej nie będącego przedsiębiorstwem społecznym, o przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne w celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy – jeśli dotyczy.
 7. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej dotyczące zatrudnienia osób na nowo utworzonych stanowiskach pracy – jeśli dotyczy.
 8. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz wiadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US) – jeśli dotyczy.
 9. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych.
 10. W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego na żądanie Realizatora – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność, itp.).
 11. OŚWIADCZENIE DOT. DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z DOFINANSOWANIA
 12. WYKAZ DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US);
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, na pokrycie tych samych wydatków związanych z utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym, na które udzielana jest pomoc de minimis w ramach niniejszego wniosku;
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis;
 4. Kopia umowy świadczącej o kontynuacji zatrudnienia w jego strukturach Uczestnika Projektu
  na którego przedsiębiorstwo społeczne wnioskuje o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach niniejszego wniosku;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis według aktualnego wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

Skip to content