Wyniki oceny wniosków o dotację i wsparcie pomostowe – nabór nr I/2020/KOW
27 marca 2020
Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr III/2020
30 kwietnia 2020

WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19.

Odwołania do przepisów wskazane w niniejszym materiale odnoszą się do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej specustawa) chyba że w treści wskazano odwołanie do innej ustawy.

 

NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY (ART. 15ZZD)

Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy – PES prowadzące działalność gospodarczą

Krótka charakterystyka:

Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Gdzie się zgłosić: PUP

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (ART. 15ZZB)

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

Krótka charakterystyka:

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Gdzie się zgłosić: PUP

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY – DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (ART. 15ZZE)

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka:

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

 1. co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

https://www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

 

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH W OKRESIE WPROWADZONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ PRZESTOJU EKONOMICZNEGO LUB OBNIŻENIA WYMIARU CZASU. (ART. 15G)

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

Krótka charakterystyka:

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 2. nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma teraz dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Gdzie się zgłosić: Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

UMORZENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (ART. 31ZO)

Dla kogo: PES które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób

Krótka charakterystyka:

Podmioty ekonomii społecznej (oraz inni płatnicy składek), które były płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne przed 1 lutego 2020 r. oraz zgłosiły do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 osób mogą zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.

Gdzie się zgłosić: ZUS

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

 

 

 

ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE SKŁADEK ZUS BEZ OPŁAT (ART. 15ZB)

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka:

Podmioty ekonomii społecznej (oraz inni płatnicy składek), które mają trudności w opłaceniu składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożeniu należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

Gdzie się zgłosić: ZUS

Przydatne linki:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

 

WSPARCIE DLA PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (ART. 15C ORAZ ART. 31E)

Dla kogo: CIS i KIS

Krótka charakterystyka:

Uczestnicy CIS zachowują prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości za okres zawieszenia zajęć w CIS. Nie ma znaczenia czy do zawieszenia doszło na podstawie polecenia wydanego przez wojewodę na podstawie art. 11 specustawy, czy też CIS zawiesił zajęcia w związku z decyzją władz samorządowych lub z własnej inicjatywy. Rozwiązanie to obejmuje zarówno CIS pozarządowe, jak i te prowadzone przez JST. Rozwiązania przewidziane w specustawie powinny także zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego finansowanie ze źródeł publicznych na takim poziomie jak gdyby nie doszło do zawieszenia zajęć. Ponadto CIS prowadzone w formie samorządowego zakładu budżetowego, które realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą otrzymać w 2020 r. dotację z budżetu JST przekraczającą 50% kosztów ich działalności (art. 31p)

Gdzie się zgłosić: PUP, JST przyznające dofinansowanie.

Przydatne linki:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,dla,podmiotow,zatrudnienia,socjalnego,nt.,swiadczenia,integracyjnego,wyplacanego,uczestnikom,centrow,integracji,spolecznej,4176.html
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,dla,powiatowych,urzedow,pracy,nt.,swiadczenia,integracyjnego,wyplacanego,uczestnikom,centrow,integracji,spolecznej,za,miesiac,marzec,2020,r.,647.html
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wsparcie,ekonomii,spolecznej,i,solidarnej,w,obliczu,koronawirusa,4177.html
https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,dla,Podmiotow,Zatrudnienia,Socjalnego,z,dnia,1,kwietnia,2020,r.,,4181.html

 

ZMIANY W ZAKRESIE REALIZACJI ZLECONYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH (ART. 15ZZL)

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka:

Organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:

 1. przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego,
 2. przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego,
 3. uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tym samym, jeśli z powodu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zaplanowane działania nie zostaną wykonane lub rezultaty założone w umowie nie zostaną osiągnięte, dotacja na realizację zadania publicznego nie zostanie uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

Gdzie się zgłosić: organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego.

Przydatne linki:

 

MOŻLIWOŚĆ ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W CELU ZWALCZANIA COVID-19, Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT (ART. 15ZZM)

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka:

Wprowadzona została możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przydatne linki:

 

PROGRAM WSPARCIA DORAŹNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM COVID-19

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka:

W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną. Zakres wsparcia w ramach programu obejmować będzie:

 1. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;
 2. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
 3. przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
 4. zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1–3;
 5. wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

W ramach programu nie będzie wymagane wnoszenie wkładu własnego.

Przydatne linki:

 

ZMIANY WARUNKÓW SPŁATY POŻYCZEK DLA PES

Dla kogo: PES

Krótka charakterystyka

Pośrednicy finansowi udzielający pożyczek w ramach realizowanego przez BGK projektu PO WER pn. Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą zastosować w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek:

 1. wydłużoną karencję w spłacie kapitału o dodatkowy nie dłuższy niż 6 miesięcy okres dla nowych pożyczek oraz pożyczek już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału,
 2. tzw. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy Pośrednikiem finansowym i podmiotem ekonomii społecznej) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 3. dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – dla nowych i już zawartych umów pożyczek (w stosunku do umów pożyczek już zawartych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy redyskonta weksli obowiązującej w dniu zawierania umowy pożyczki, po upływie okresu 12 miesięcy dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg dotychczasowych zasad wynikających z założeń Strategii Inwestycyjnej, czyli przed uwzględnieniem tych zmian),
 4. obniżenie oprocentowania do 0 proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przypadku, kiedy pożyczkobiorca będzie miał trudną sytuację finansową wynikającą z sytuacji epidemicznej w kraju,
 5. wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, czyli o 6 miesięcy (dotyczy zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020),
 6. wydłużenie okresu spłaty pożyczek (dotyczy pożyczki „na start” i „rozwojowej”) maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Gdzie się zgłosić: pośrednik finansowy który udzielił lub ma udzielić pożyczki: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Przydatne linki:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/

 

ZMIANY ZWIĄZANE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI (ART. 15A I 15B)

 1. WTZ – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej nie ulegnie obniżeniu w związku z zawieszeniem zajęć w WTZ na skutek przeciwdziałania koronawirusa.
 2. ZAZ – dofinansowanie kosztów działania ZAZ pozostaje na niezmienionym poziomie. Dodatkowo ZAZ mogą ubiegać się o rekompensatę za wypłacone wynagrodzenia (w części finansowanej z działalności wytwórczej lub usługowej) w przypadku spadku obrotów lub przestoju. Wniosek składać należy do oddziału PFRON nie później niż 30 dni od wypłaty wynagrodzenia, którego dotyczyć ma rekompensata.
 3. Wydłużenie obowiązywania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (o 60 dni) oraz o niezdolności do pracy (o 90 dni) od zakończenia stanu epidemii lub stanu epidemicznego (art. 15h i art. 15zc).
 4. Wzrost poziomu dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym .Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim (art.26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wyższe stawki obowiązywać będą dla wynagrodzeń wypłacanych za kwiecień i kolejne miesiące.

Przydatne linki:

http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

 

WYBRANE UŁATWIENIA DOTYCZĄCE PODATKÓW

 1. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT – Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot (art.52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 2. Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej – Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej (art. 15za).
 3.  Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień – Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.
 4. Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej – W drodze rozporządzenia[1] odroczone zostały obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej. Wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań dla organizacji, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym:
 5. sporządzenie sprawozdania i podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r. oraz
 6. zatwierdzenie sprawozdania przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

Dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy terminy sporządzenia i podpisania, a następnie zatwierdzenia sprawozdania upłyną odpowiednio 3 miesiące po upływie terminów, które obowiązywałyby dla tych organizacji przed wydaniem rozporządzenia.

Przepis ten ma zastosowanie do obowiązków sprawozdawczych dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/finanse/ustawy-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem-prezydenta

 

ROZWIĄZANIA DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH EFS

Dla kogo: PES realizujący projekty współfinansowane z EFS

Krótka charakterystyka:

Osoby, firmy i organizacje pozarządowe korzystające z dofinansowania z EFS mają możliwość między innymi:

 1. finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
 2. finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 3. wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 4. zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 5. czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej w przypadku dotacji lub pożyczek na założenie firmy,
 6. uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Wszystkie przypadki kwalifikowania wydatków na działania projektowe niezrealizowane w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będą indywidualnie rozpatrywane przez IZ lub IP.

W przypadku projektów, dla których funkcję IP pełni MRPiPS uruchomiona została elektroniczna skrzynka kontaktowa: pomoc@efs.mrpips.gov.pl, w celu umożliwienia bieżącego zgłaszania pytań, problemów i kwestii wymagających wyjaśnienia, jak również propozycji ich rozwiązania, które powstały w projektach w związku z ww. sytuacją.

Gdzie się zgłosić: IZ, IP

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs

[1] Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570)

Skip to content