Nowe wzory dokumentów rekrutacyjnych na ścieżce finansowej – od 25.10.2019 r.
25 października 2019
Wyniki rekrutacji uczestników projektu – tura nr IV/2019/KR
9 listopada 2019

Nabór wniosków o wsparcie finansowe nr I/2019

Szanowni Państwo,

w imieniu realizatorów projektu pn. „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego” RPDS.09.04.00-02-0005/19 ogłaszamy nabór wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego nr I/2019.

Nabór rozpocznie się w dniu 6.11.2019 r. i potrwa do dnia 20.11.2019 r. do godz. 16:00.

Wniosek wraz z załącznikami, w formie papierowej, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera (Uwaga! liczy się data wpływu do biura projektu) w biurze projektu:

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica

Biuro czynne w dni robocze w godz. 8:00-16:00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 76 862 58 25 lub e-mail: lsio@lsio.org.pl.

 

Poniżej publikujemy dokumenty związane z naborem wniosków o  udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego (są one również dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”):

REGULAMIN UDZIELANIA BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
wraz z następującymi załącznikami:

  1. Biznesplan zgodny ze wzorem Załącznika nr 1.
  2. Budżet zgodny ze wzorem Załącznika nr 2.
  3. Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, w szczególności potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
  4. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego – jeśli dotyczy.
  5. Oświadczenie o pomocy de minimis – jeśli dotyczy.
  6. Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej nie będącego przedsiębiorstwem społecznym, o przekształceniu się w przedsiębiorstwo społeczne w celu uzyskania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na utworzenie miejsca pracy – jeśli dotyczy.
  7. Oświadczenie przedsiębiorstwa społecznego/podmiotu ekonomii społecznej dotyczące zatrudnienia osób na nowo utworzonych stanowiskach pracy – jeśli dotyczy.
  8. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy (w przypadku, gdy podmiot zgodnie z obowiązującymi przepisami nie sporządził sprawozdania – dokumentacji finansowej za okres od dnia powstania tego podmiotu) oraz wiadczenie o niezaleganiu z opłatami publicznoprawnymi, tj. opłatami na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i podatkowymi (US) – jeśli dotyczy.
  9. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych.
  10. W przypadkach uzasadnionych specyfiką działalności przedsiębiorstwa społecznego na żądanie Realizatora – dokumenty i dodatkowe wyjaśnienia związane z planowaną działalnością (w szczególności w zakresie zagadnień związanych z lokalem, zezwoleniami, pozwoleniami i koncesjami na działalność, itp.).
Skip to content