Wyniki rekrutacji uczestników projektu nr I/2017
22 maja 2017
Spotkania animacyjne w czerwcu
5 czerwca 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie I/DOF/LGOWES/2017 i o wsparcie pomostowe nr I/POM/LGOWES/2017 w ramach projektu „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Legnicko-Głogowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0008/15  realizowanym przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego, ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na stworzenie miejsca pracy I/DOF/LGOWES/2017 oraz wniosków o finansowe wsparcie pomostowe I/POM/LGOWES/2017. Nabór wniosków potrwa do 12 czerwca 2017 roku, do godz. 16.00 (liczy się data wpływu dokumentów).

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych załączników.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:
ul. Kościuszki 25/1
59-220 Legnica
tel. 76 862 58 25
mail: lsio@lsio.org.pl
biuro otwarte w dni robocze w godz. 8.00-16.00

Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków w wersji elektronicznej do pobrania poniżej oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, lub w wersji papierowej w biurze Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie i naborze wniosków udziela Dominika Urbanowicz – Specjalista ds. informacji i rekrutacji LGOWES (tel. 76 862 58 25, mail: dominika@lsio.org.pl).

Dokumenty stanowiące załączniki do Regulaminu świadczenia usług LGOWES:

Wykaz dokumentów dla nowopowstającego przedsiębiorstwa społecznego
6. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji dla nowopowstałych przedsiębiorstw społecznych
6.1 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
6.2 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
6.3 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
6.4 Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL

7. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym
7.1 Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS
7.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego
7.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
7.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
7.7 Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5.
7.8 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami

 

Wykaz dokumentów dla podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne
8.Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
8.1 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
8.2 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
8.3 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
8.4 Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – tylko w przypadku już działających podmiotów
8.5 Oświadczenie podmiotu, w którym osoba fizyczna zamierza podjąć zatrudnienie o otrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy  – tylko w przypadku już działających podmiotów
8.6 Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL
8.7 Oświadczenie w sprawie spełniania przesłanek ubiegania się o dofinansowanie (osobno dla każdej osoby, której dotyczy wniosek).

9. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji dla podmiotów ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne
9.1 Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS
9.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego,
9.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
9.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
9.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
9.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
9.7 Bilans podmiotu (bilans otwarcia lub bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy)
9.8 Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5.
9.9 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Wykaz dokumentów dla istniejącego przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej)
10. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji dla istniejących przedsiębiorstw społecznych finansowej
10.1 Kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego PESEL
10.2 Biznesplan działalności przedsiębiorstwa społecznego wraz z pozytywną opinią doradcy biznesowego/opiekuna
10.3 Oświadczenie dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
10.4 Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań publiczno-prawnych
10.5 Wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  – tylko w przypadku już działających podmiotów
10.6 Oświadczenie podmiotu, w którym osoba fizyczna zamierza podjąć zatrudnienie o otrzymaniu w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis lub nieotrzymaniu takiej pomocy
10.7 Oświadczenie w sprawie spełniania przesłanek ubiegania się o dofinansowanie (osobno dla każdej osoby, której dotyczy wniosek).

11. Wzór umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym
11.1 Kopia dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS,
11.2 Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego (nie dotyczy zarejestrowanych spółdzielni socjalnych),
11.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
11.4 Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy
11.5 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
11.6 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego
11.7 Oświadczenie o podziale procentowym zatrudnionych pracowników zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego
11.8 Bilans podmiotu (bilans otwarcia lub bilans za ostatni zamknięty rok obrotowy)
11.9 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów przedsiębiorstwa społecznego
11.10 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym wraz z wymaganymi załącznikami.

Ocena złożonych wniosków
12. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
12.1 Deklaracja bezstronności i poufności
12.2 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
12.3 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym
12.4 Uzgodnione stanowisko w sprawie kwestii finansowych wniosku

 

Oświadczenia współmałżonków
13a Oświadczenie współmałżonka uczestnika/czki projektu ubiegającego się o wsparcie finansowe, o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
13b Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie.
13c Oświadczenie beneficjenta pomocy/poręczyciela* o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
13d Oświadczenie współmałżonka beneficjenta pomocy/poręczyciela/współmałżonka poręczyciela w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wsparcie pomostowe (jedynie dla nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych)
14. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

15. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
15.1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego sporządzony przez Uczestnika Projektu wraz z wymaganymi załącznikami,
15.2. Kopie dokumentów potwierdzających rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS*
15.3. Statut i/lub inny dokument, który określa cele działania podmiotu oraz podział zysków, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa społecznego*,
15.4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis*,
15.5. Oświadczenie o otrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach lub nieotrzymaniu takiej pomocy*,
15.6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT*,
15.7. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z ZUS oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z urzędu skarbowego*,
15.8. Oświadczenie o dążeniu do spełnienia kryteriów przedsiębiorstwa społecznego, w tym do zatrudnienia osób określonych w par. 8 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług LGOWES*.
15.9. Wzór zestawienia towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków finansowego wsparcia pomostowego.
15.10. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON)

17. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu wydatków ujętych w zestawieniu z innych źródeł publicznych (np. z Funduszu Pracy, PFRON).

Skip to content